Tairitsu
Fracture Ray
Sakuzyo
CHAOS 15
BPM
Scanline
Combo
Page Count
200
0-200
1279
211

0 SCANLINE: 100 100 1 SCANLINE: 100 2 SCANLINE: 100 3 SCANLINE: 100 4 SCANLINE: 100 5 SCANLINE: 100 6 SCANLINE: 100 7 SCANLINE: 100 8 SCANLINE: 100 9 SCANLINE: 100 10 SCANLINE: 100 11 SCANLINE: 100 12 SCANLINE: 100 13 SCANLINE: 100 14 SCANLINE: 100 15 SCANLINE: 100 16 SCANLINE: 100 17 SCANLINE: 100 18 SCANLINE: 100 19 SCANLINE: 100 20 SCANLINE: 100 21 SCANLINE: 0 0 22 SCANLINE: 0 23 SCANLINE: 0 24 SCANLINE: 0 25 SCANLINE: 0 26 SCANLINE: 0 27 SCANLINE: 0 28 SCANLINE: 0 29 SCANLINE: 0 30 SCANLINE: 0 31 SCANLINE: 0 32 SCANLINE: 0 33 SCANLINE: 0 34 SCANLINE: 0 35 SCANLINE: 200 200 36 SCANLINE: 200 37 SCANLINE: 200 38 SCANLINE: 200 39 SCANLINE: 200 40 SCANLINE: 200 41 SCANLINE: 200 42 SCANLINE: 200 43 SCANLINE: 200 44 SCANLINE: 200 45 SCANLINE: 200 46 SCANLINE: 200 47 SCANLINE: 200 48 SCANLINE: 200 49 SCANLINE: 200 50 SCANLINE: 200 51 SCANLINE: 200 52 SCANLINE: 200 53 SCANLINE: 200 54 SCANLINE: 200 55 SCANLINE: 200 56 SCANLINE: 200 57 SCANLINE: 200 58 SCANLINE: 200 59 SCANLINE: 200 60 SCANLINE: 200 61 SCANLINE: 200 62 SCANLINE: 200 63 SCANLINE: 200 64 SCANLINE: 200 65 SCANLINE: 200 66 SCANLINE: 200 67 SCANLINE: 200 68 SCANLINE: 200 69 SCANLINE: 200 70 SCANLINE: 200 71 SCANLINE: 200 72 SCANLINE: 200 73 SCANLINE: 200 74 SCANLINE: 200 75 SCANLINE: 200 76 SCANLINE: 200 77 SCANLINE: 200 78 SCANLINE: 200 79 SCANLINE: 200 80 SCANLINE: 200 81 SCANLINE: 200 82 SCANLINE: 200 83 SCANLINE: 200 84 SCANLINE: 200 85 SCANLINE: 200 86 SCANLINE: 200 87 SCANLINE: 200 88 SCANLINE: 200 89 SCANLINE: 200 90 SCANLINE: 200 91 SCANLINE: 200 92 SCANLINE: 200 93 SCANLINE: 200 94 SCANLINE: 200 95 SCANLINE: 200 96 SCANLINE: 200 97 SCANLINE: 200 98 SCANLINE: 200 99 SCANLINE: 200 100 SCANLINE: 200 101 SCANLINE: 100 100 102 SCANLINE: 100 103 SCANLINE: 100 104 SCANLINE: 100 105 SCANLINE: 100 106 SCANLINE: 100 107 SCANLINE: 100 108 SCANLINE: 100 109 SCANLINE: 100 110 SCANLINE: 100 111 SCANLINE: 100 112 SCANLINE: 100 113 SCANLINE: 100 114 SCANLINE: 100 115 SCANLINE: 100 116 SCANLINE: 100 117 SCANLINE: 100 118 SCANLINE: 100 119 SCANLINE: 100 120 SCANLINE: 100 121 SCANLINE: 100 122 SCANLINE: 100 123 SCANLINE: 50 50 124 SCANLINE: 200 200 125 SCANLINE: 200 126 SCANLINE: 200 127 SCANLINE: 200 128 SCANLINE: 200 129 SCANLINE: 200 130 SCANLINE: 200 131 SCANLINE: 200 132 SCANLINE: 200 133 SCANLINE: 200 134 SCANLINE: 200 135 SCANLINE: 200 136 SCANLINE: 200 137 SCANLINE: 200 138 SCANLINE: 200 139 SCANLINE: 200 140 SCANLINE: 200 141 SCANLINE: 200 142 SCANLINE: 200 143 SCANLINE: 200 144 SCANLINE: 200 145 SCANLINE: 200